11 Haziran 2012 Pazartesi

Üst Düzey Yöneticilerin Fazla Çalışma Talepleri

Üst düzey yöneticilerin fazla çalışma ücretine hak kazanıp kazanamayacağı tartışmalı bir konuyu oluşturmaktadır. Bu konuda Yargıtayın uygulamaya yön veren ölçütler geliştirdiği görülmektedir. Yüksek Mahkeme, bu noktada, öncelikle işçinin çalışma saatlerini serbestçe düzenleme yetkisine sahip olup olmadığını denetlemektedir. Yargıtaya göre; “…Davacının davalıya ait işyerinde üst düzey yönetici olarak çalıştığı ve mesaisini kendisinin ayarladığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Dairemizin istikrar kazanmış görüşüne göre bu tür çalışan işyeri üst yöneticinin ücreti de buna göre belirlendiğinden fazla mesai ücret alacak isteği talep etmesi mümkün değildir. Davacının fazla mesai ücret alacağının reddi gerekirken kabulü hatalıdır”. Yargıtayın, güncel kararlarında, önceki içtihadını devam ettirdiği, ancak “üst düzey yönetici” kavramına da açıklık kazandırdığı görülmektedir. Nitekim Yargıtay 25.3.2008 tarihli kararında, işçinin üzerinde bir başka yöneticinin olup olmadığını, bu yönetici tarafından denetlenip denetlenmediğini dikkate almıştır. Yargıtay 01.04.2008 tarihli kararında ise, “…İşyerinde en üst düzey konumda çalışan işçinin görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanılması olanaklı değildir. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir yönetici ya da şirket ortağı bulunması durumunda, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma talep hakkı doğar” sonucuna ulaşılmıştır. Görüldüğü gibi, Yargıtay, çalışma saatlerini kendisinin belirleyip belirleyemeyeceğini, işçinin üzerinde bir yönetici, ya da şirket ortağının olup olmadığına bakarak değerlendirmektedir. Yüksek Mahkemenin bu değerlendirmeleri kanımızca da isabet taşımaktadır. Yine, üst düzey yöneticilerin fazla mesai taleplerini reddererken, Yargıtay bu kişilerin yüksek ücret almaları olgusunu da dayanak olarak göstermektedir. 1.4.2008 tarihli kararında Yargıtay, işçinin aynı zamanda yüksek ücret ve prim ödeneceğini de belirterek fazla mesai taleplerini reddetmiştir. Nitekim, Yüksek Mahkemeye göre, “...Somut uyuşmazlıkta, davacının davalı işverenin Antalya işyerinde Uçuş Hizmetler Müdürü olarak çalıştığı, iş sözleşmesinde yüksek ücret yanında, satışların belli bir oranında prim ödeneceği, ayrıca işe gidiş gelişlerinde kullanılmak üzere araç kiralanacağı, araç kira bedelinin işveren tarafından karşılanacağı kararlaştırılmıştır. İş sözleşmesindeki bu ayrık düzenlemeler dikkate alındığında, davacının üst düzey yönetici olduğu, çalışma düzenini kendisinin belirlediği tereddüde yer vermeyecek şekilde açıktır. Davacıya görev ve sorumlulukları nedeni ile ücret ve prim ödemesi takdir edildiğinden, ayrıca fazla mesai ve tatil çalışmaları karşılığı ücreti talep etmesi olanaklı değildir. Fazla mesai, hafta tatil ve ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları karşılığı ücret alacaklarının reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır (Y.9HD, 01.04.2008, Esas No. 2007/18589 Karar No. 2008/7133, çalışma ve toplum, 2008/18, 218-219, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası, www.kazanci.com.tr.).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder